Contact us


 

Head Office

Shri Swami Vivekanand Shikshan Sanstha

C.S.No. 2130 “E” ward, 
Tarabai Park, Kolhapur – 416 003 

Phone : 0231 265 4653

Email : vivekanandsanstha@yahoo.com

 

Secreatary

Email:

 

Sanstha Regional Offices

 

   
   
   

 

 

 

Top